Σάββατο 22 Μαΐου 2010

Beauty Prize IBagirov - Gufeld
USSR Semi Finals
Kirovabad 1973
Position after 25.Kb1
Black to move25...Be6!!

26. Bxe6 Nd3!!

27. Qf7
27. Rxd3 Qb8+ 28. Kc2 Qb2+ 29. Kd1 Ra1+

27...Qb8+ 28. Bb3 Rxb3+ 29. Kc2 Nb4+!! 30. Kxb3
30.Kc1 Rb1+! 31. Kxb1 Nxd5 32. Kc2 Qb2+

30...Nd5+! 31. Kc2 Qb2+ 32. Kd3 Qb5+ 0-1
33. Kc2 Qe2+ 34. Kb3 Qb2+ 35. Kc4 Qb5#
Δεν υπάρχουν σχόλια: